Ο σύλλογος

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ. “Απειρέσιος”

Στα πλαίσια της λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ), που οδηγούν αποκλειστικά σε Διδακτορικό Δίπλωμα, ιδρύθηκε τον Μάιο του 1994 ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του ΤΗΜΜΥ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. “Απειρέσιος”.

Πρωταρχικοί στόχοι του συλλόγου είναι η προώθηση και επίλυση των αιτημάτων των μελών του, η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης σε αυτούς εκπαίδευσης και η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη βελτίωση των μεταπτυχιακών σπουδών και του ερευνητικού έργου.

Σε ότι αφορά την ονομασία του συλλόγου, η λέξη “απειρέσιος” είναι ομηρική λέξη και σημαίνει άπειρος, ατελείωτος, απροσμέτρητος. Υπό αυτή την έννοια η ονομασία του συλλόγου επισημαίνει την απουσία ορίων και περιορισμών στις επιστήμες και συγχρόνως υποδηλώνει μια εκτίμηση της προσπάθειας και του έργου που προϋποθέτει η κατάκτηση της πολυδιάστατης επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Ο σύλλογος αριθμεί σήμερα 64 τακτικά και 122 επίτιμα μέλη. Τα μέλη του συλλόγου είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι θετικών επιστημών και σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος συνεπάγεται αυτόματα και την ανακήρυξη του αντίστοιχου μέλους σε επίτιμο.

Ωστόσο η ενεργός συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και μελών του Απειρεσίου στην εκπαιδευτική διαδικασία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η μεγαλύτερη προσφορά του συλλόγου στο ΤΗΜΜΥ, την Πολυτεχνική Σχολή και το Α.Π.Θ. συνολικά. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν επωμισθεί το μεγαλύτερο μέρος της διεξαγωγής των φροντιστηριακών ασκήσεων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΗΜΜΥ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό καταλυτικά στην συστηματικότερη μετάδοση γνώσης προς το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών. Επιπλέον δεν είναι ευκαταφρόνητος και ο αριθμός των εργαστηριακών μαθημάτων που χωρίς την παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσαναλογία μόνιμου διδακτικού προσωπικού και διδασκομένων προπτυχιακών φοιτητών. Στα πλαίσια αυτά ο Απειρέσιος έχει αναλάβει επιπλέον και το ρόλο του συνδέσμου ανάμεσα στο ΤΗΜΜΥ και τους υποψήφιους διδάκτορες σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Απειρεσίου αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το σύλλογο. Προς τον στόχο αυτό έχει δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος με τις δραστηριότητες του συλλόγου και χρήσιμα στοιχεία για τα μέλη του (τακτικά / επίτιμα). Παράλληλα μέσω μιας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα μέλη του συλλόγου έχουν άμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον Απειρέσιο, καθιστώντας ταυτόχρονα δυνατή τη διαμόρφωση θέσεων που εκφράζουν πάντοτε την πλειοψηφία των μελών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>